SILM_redoli_6x6.gif (17872 bytes)

Programa   

Amunt Avant

Programa
Organisacio
Drets llingüistics
Comunicacions
Inscripcio i allojament

Español/castellano English

El SILM vol ser un punt d'encontre entre la societat general i aquells que es dediquen a l'estudi, la defensa i la promocio de les diverses llengües minoritaries europees. En particular, preten acostar el public valencià a la rica pluralitat llingüistica europea i fer-lo reflexionar sobre la seua propia realitat com a societat bilingüe. Els problemes que afronta la llengua valenciana rebran, per tant, una especial atencio sense que aço suponga en cap cas que este tema domine el contingut del Seminari.

El SILM tindra lloc els dies 11 i 12 de juliol de 2002 en el Palau de Congressos de Valencia.

 

Avanç del programa

 

Dijous 11 de juliol de 2002

15:00 h. Entrega de Documentacio.

16:00 h. Inauguracio.

16:30 - 18:30 h. Taula 1: Recursos per a llengües minoritaries.

Fernando Magan, Centro Ramon Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela
Creación y explotación de recursos lingüísticos y filológicos en el contexto de las lenguas minoritarias: Situación de la lengua gallega.
Kepa Sarasola, Informatika Fakultatea/Facultad de Informatica de Donostia.
Prioridades en la estrategia para el desarrollo de tecnologías del lenguaje en lenguas minoritarias.
Voro Lopez, Filolec, Secretari de la RACV.
Recursos llingüistics per a la llengua valenciana.

19:30 h. Vi d'honor.

Est acte i el següent tindran lloc en el Palau de la Real Academia de Cultura Valenciana, C/Avellanes, 26, VLC.

20:30 –21:50 h. Taula redona "La creacio en valencià".

Acte organisat per l’Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)

Modera: Quelo Romero, Junta de Govern de l’AELLVA.

Alicia Palazón, filologa i escritora.
Felip Bens, editor, escritor i periodiste.
Josep Vicent Miralles, escritor.

Divendres 12 de juliol

09:30 - 11:30 Taula 2: Llengües en contacte.

Tapani Salminen. Universitat d'Helsinki, Departament d'Estudis Fino-Ugrians.
Languages, language communities and literary traditions in Europe: reflections on language rights and language policies. [Llengües, comunitats llingüistiques i tradicions lliteraries en Europa: reflexos en els drets i les politiques llingüistiques]
Gelu Marín. Membre d'Aición pol Cántabru i autor de l'"Atlas de Europa, la Europa de las lenguas, la Europa de las naciones" (Istmo, 2000).
Empleo y uso de las lenguas autóctonas en el Estado Español y situación lingüística de Cantabria.
Hans-J. Niederehe. Universitat de Trier (Treveris).
El luxemburgués, lengua minoritaria entre el francés y el alemán.

11:30 – 12:00 h. Pausa i cafe.

12:00 - 12:30 h. Presentacio de "La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià".

Angel Calpe. Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

12:30 - 14:30 h. Presentacio de comunicacions lliures.

14:30 - 16:15 h. Pausa i dinar.

16:30 - 18:30 h. Taula 3: Normalisacio social.

Jean-Luc Fauconnier. Filolec, Université libre de Bruxelles. Representant de la comunitat valona en diversos forums.
La Belgique et les parlers régionaux.
Antje Voß. Doctora en Filologia i autora de "Das Valencianische zwischen Autonomie und Assimilation" (Peter Lang, 2002).
La situación sociolingüística actual del luxemburgués.
Toni Fontelles. Periodiste. Membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.
Els mijos de comunicacio i el valencià.

18:30 - 19:00 h. Pausa i cafe.

19:00 - 19:30 h. Conferencia final.

Joan Costa, president de la Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.
El cas llingüistic valencià.

19:30 h. Clausura.

 

© AV Calpe, 2002.
Consultes sobre el SILM/Questions on the SILM, silm@racv.es
Ultima modificacio/Last update: 10-06-2002.