SILM_redoli_6x6.gif (17872 bytes)

Comunicacions   

Arrere Amunt Avant

Programa
Organisacio
Drets llingüistics
Comunicacions
Inscripcio i allojament

Español/castellano English

A. Requisits per a la complimentacio i enviament de resums de comunicacions

1. Les comunicacions seran originals. Es dir, no hauran segut publicades en revistes ni presentades en reunions cientifiques previes.

2. Els resums deuen enviar-se a la Secretaría Tecnica abans del 10 de JUNY de 2002.

3. Els resums s'enviaran en format electronic en Word 97 o inferiors i en lletra Times New Roman del numero 10.

5. El numero maxim d'autores sera de sis, subrallant el llinage de qui presente la comunicacio, qui deura estar inscrit necessariament en el SILM.

6. Se consignaran entre tres i sis paraules clau que descriuran el contengut de la comunicacio.

7. El titul anira en majuscules i podra ocupar un maxim de dos llinies.

8. El text ha d'estar estructurat en els apartats d'Introduccio, Metodos, Resultats i Conclusions.

9. Els autors expressaran la seua preferencia per presentar la comunicacio de manera oral o mijant poster.

B. Normes per a la valoracio de resums de les comunicacions

1. Els resums de les comunicacions seran valorats per tres membres del Comite cientific per a la seua acceptacio. Es valorarà cadascu dels següents apartats:

a) Originalitat de 0 a 5 punts.
b) Metodologia. De 0 a 10 punts.
c) Interes de ser presentat al seminari. De 0 a 10 punts.
d) Presentacio de resultats. De 0 a 5 punts.

La puntuacio obtenguda servirà per a la seleccio de les comunicacions acceptades. El Comite cientific comunicarà per escrit als autors l'acceptacio o rebuig de la comunicacio abans del 17 de JUNY de 2002. El Comite cientific decidirà la forma de presentacio de la comunicacio, oral o poster, encara que tindra en conte la preferencia expressada pels autors.

C. Normes per a la presentacio de comunicacions orals

1. L'autor deu estar present en la sala assignada 10 minuts abans de l'inici de la sessio i presentar-se al moderador de la taula.

2. L'exposicio deu estructurar-se en Introduccio, Metodos, Resultats i Conclusions.

3. El tempso d'exposicio sera de 20 minuts que seran controlats estrictament pel moderador.

4. Les diapositives o disquets de recolzament a la presentacio deuen entregar-se al personal de la Secretaria Tecnica destacat al Palau de Congressos de Valencia almanco  en una hora d'antelacio.

5. Es imprescindible que les diapositives o transparencies tinguen qualitat grafica. No es recomanable que el text ocupe mes de 4 ó 5 llinies ni que els grafics o taules continguen moltes donades o moltes files i columnes.

6. Els autors de les comunicacions acceptades deuran enviar a la Secretaría tecnica el text definitiu de la comunicacio en un disquet o per correu electronic en Word97 o anterior abans del 30 de JUNY per a la seua publicacio. El text anira en letra Times New Roman 10 i no podra excedir les 6 pagines DIN-A4. El text anira precedit d'un resum de 250 paraules com a maxim i la bibliografia deu seguir les normes de Vancouver.

D. Normes per a la presentacio de posters

1. El contengut del poster, lo mateix que el del resum enviat, deu estar estructurat en apartats d'Introduccio, Metodos, Resultats i Conclusions.

2. La tipografia sera de tamany i aspecte clar, llegible a 2 metros.

3. El lloc exacte de l'exposicio i l'hora de colocacio sera comunicat als autors per la Secretaría Tecnica del Seminari.

4. El poster sera vertical i tindra un tamany maxim de 140 cm d'altura per 95 d'amplaria.

 

© AV Calpe, 2002.
Consultes sobre el SILM/Questions on the SILM, silm@racv.es
Ultima modificacio/Last update: 09-06-2002.