SILM_redoli_6x6.gif (17872 bytes)

Organisacio   

Arrere Amunt Avant

Programa
Organisacio
Drets llingüistics
Comunicacions
Inscripcio i allojament

Español/castellano English

Comite d'Honor

Excm. Sr. En Fernando Giner, President de la Diputacio Provincial de Valencia.
Excma. Sra. Na Rita Barberà, Alcaldesa de Valencia.
Ilm. Sr. En Joan Lladro, Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).
Ilm. Sr. En Joan Costa Catala, President de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV

Comite Cientific

Coordinador: Angel V. Calpe, MD. Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV.
Voro López, filolec. Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV.
Jesu Masià, psicolec. Estudiants Valencianistes de la Politecnica.
Toni Fontelles, periodiste i professor d'EGB, Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV.
Quelo Romero, escritor. Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana
Lluís Fornes, professor de valencià.
Josep Carles Laínez, poeta i escritor en diverses llengües minoritaries.

Entitats colaboradores

Diputacio de Valencia, Area de Cultura.
Ajuntament de Valencia.
Generalitat Valenciana.
Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA).
Amics de la Real Academia de Cultura Valenciana.
Estudiants Valencianistes de la Politecnica (EVP), Universitat Politecnica de Valencia.

Secretaría Tecnica

Secretaría de la Real Academia de Cultura Valenciana
Assunt: Seminari Internacional de Llengües Minoritaries o SILM
C/Avellanes, 26
46003 Valencia Ciutat.

Telefon: +34 963 915 694             Telefax: +34 963 916 965
 

© AV Calpe, 2002.
Consultes sobre el SILM/Questions on the SILM, silm@racv.es
Ultima modificacio/Last update: 10-06-2002.